Wcześniejsza emerytura – sprawdź, jakie warunki musisz spełnić

Wiemy już, że w październiku tego roku wiek emerytalny zostanie obniżony. Wówczas kobiety mające 60 lat oraz o 5 lat starsi panowie będą mogli przejść za zasłużoną emeryturą. Są jednak zawody, w których aktywność zawodowa do tego wieku jest bardzo trudna, a często wręcz niemożliwa, dlatego wiele osób korzysta z prawa przejścia na wcześniejszą emeryturę. Zobacz, jakie warunki trzeba spełnić, by móc skorzystać z tego prawa.

Emerytura pomostowa

Prawo do emerytury pomostowej na zasadach ogólnych przysługuje pracownikowi, który jest osobą urodzona po 31 grudnia 1948 roku, ma okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnych charakterze wynoszący  co najmniej 15 lat, a także osiągnął wiek co najmniej 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn. Dodatkowy warunek dotyczy okresu składkowego i nieskładkowego, ustalonego na zasadach ogólnych zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach, który musi wynosić minimum 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

Równie istotnym warunkiem jest okres, kiedy osoby te były zatrudnione. Emeryturę pomostową mogą otrzymać ci, którzy przed dniem 1 stycznia 1999 roku i po 31 grudnia 2008 roku wykonywali pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze i obecnie nastąpiło już z nimi rozwiązanie stosunku pracy.

Świadczenie przedemerytalne

Świadczenie przedemerytalne przyznawane jest osobom starszym, które są w wieku przedemerytalnym i spełniają określone w ustawie warunki. Takim osobom bardzo często trudno jest znaleźć pracę i dotrwać do emerytury, dlatego jeśli spełniają wymagane warunki mogą wspomóc się właśnie takim świadczeniem.

Prawo do świadczenia można otrzymać w kilku konkretnych sytuacjach. Jedna z nich występuje wówczas, gdy osoba do dnia rozwiązania stosunku pracy z powodu likwidacji lub niewypłacalności pracodawcy u którego była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, ukończyła co najmniej 56 lat w przypadku kobiet i 61 lat w przypadku mężczyzn i posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

Świadczenie przysługuje również osobie, która zostaje zwolniona z pracy „z przyczyn dotyczących zakładu pracy”, a w zakładzie tym była zatrudniona minimum pół roku, ukończyła odpowiednio 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn, a jej staż pracy wynosi co najmniej 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn.

Również osoba, która ogłasza upadłość, a wcześniej przez przynajmniej 2 lata prowadziła nieprzerwanie działalność gospodarczą i za ten okres opłaciła składki na ubezpieczenia społeczne może starać się o przyznanie świadczenia przedemerytalnego. Ważne jednak, by do dnia ogłoszenia upadłości osiągnęła ona wymagany wiek, który dla kobiet ustalony jest na 56 lat, a dla mężczyzn 61 lat oraz by jej staż pracy wynosił minimum 20 lat (dla kobiet) lub 25 lat (dla mężczyzn).

O Świadczenie przedemerytalne mogą ubiegać się również osoby, które straciły rentę z tytułu niezdolności do pracy, pobieraną nieprzerwalnie przez co najmniej 5 lat lub osoby, które minimum 10 lat zatrudnione były w zakładzie produkującym azbest na pełnym etacie i posiadają okres składkowy i nieskładkowy odpowiednio 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

Świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli

Wszyscy wiemy, że zawód nauczyciela wykonywany w różnych placówkach oświaty, w przedszkolach, szkołach czy uczelniach, jest bardzo trudny i wymaga  dużego nakładu pracy i poświęcenia. Niestety nie jest on zakwalifikowany do zawodów wykonywanych w trudnych warunkach, dlatego nauczycieli obowiązuje ustawowo przyjęty wiek emerytalny, jak dla innych, często mniej uciążliwych zawodów.

Jest jednak rozwiązanie prawne dla nauczycieli, którzy odczuwają skutki swojej pracy i chcą już odpocząć od wykonywania zawodu. Mogą oni skorzystać ze świadczenia kompensacyjnego dla nauczycieli. Aby móc ubiegać się o takie świadczenie należy spełnić kilka warunków. Trzeba mieć minimum 30 lat okresu składkowego i nieskładkowego oraz 20 lat przepracowanych w oświacie, przynajmniej na pół etatu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wiek, który umożliwia skorzystanie ze świadczenia kompensacyjnego to 55 lat dla kobiet i 56 lat dla mężczyzn.

Rząd szuka sposobów, by zachęcić nas do przechodzenia na emeryturę zgodnie z osiągnięciem wieku emerytalnego. Rozważane są ewentualne zachęty do dłuższego pozostawania na rynku pracy, które mają zwiększyć wysokość świadczenia. Niestety nie ma żadnych konkretnych rozwiązań, które mogłyby przekonać społeczeństwo do pracowania kilka lat dłużej, dlatego tak wiele osób decyduje się na wcześniejszą emeryturę.